Статус на сертификатот

Јазик на сертификатот: Македонски
Број на сертификатот: КЦ-0492064
БИОШИЛД ДОО Скопје
Адреса на организацијата: ул.Даме Груев 3/4-11 Центар, Скопје Р. Северна Македонија
Опсег:  Трговија со средства, апарати и системи за дезинфекција
Соодвестува со регулаторен нормативен документ: TU28.29.22-001-773301001-2021
Датум на издавање: 19.08.2021
Статус: Валиден