Статус на сертификатот

Јазик на сертификатот: Македонски
Број на сертификатот: КЦ-450ЗЗР-600-01
ВИКИ КОМПАНИ ДООЕЛ
Адреса на организацијата: ул.Кочо Рацин бр.4 Гевгелија, Р. Северна Македонија
Опсег: Ископ и превоз, специјален транспорт, продажба на нови и половни камионски делови, продажба на гуми и сервис за камиони и градежни машини
Назив на стандард: MKC EN ISO 45001:2018
Датум на издавање: 28.02.2019
Статус: Валиден