Статус на сертификатот

Јазик на сертификатот: Македонски
Број на сертификатот: КЦ-600К-01
НУР-ТРАНС ДООЕЛ
Адреса на организацијата: Ул.101 бр.6 Стримница, Желино, Тетово, Р. Северна Македонија
Опсег: Производство на бетон и бетонски производи и трговија со товарни, градежни и останати моторни возила
Назив на стандард: MKC EN ISO 9001:2015
Датум на издавање: 23.01.2020
Статус: Валиден