Статус на сертификатот

Јазик на сертификатот: Македонски
Број на сертификатот: КЦ-600К-01/FSMS
ДАНИВО ДООЕЛ
Адреса на организацијата: ул.Никола Зафиров бр.27, Кочани, Р. Северна Македонија
Опсег: Преработка, пакување и продажба на ориз
Назив на стандард: MKC EN ISO 2200:2018
Датум на издавање: 01.03.2020
Статус: Валиден