Статус на сертификатот

Јазик на сертификатот: Македонски
Број на сертификатот: КЦ-600К-03
ЕВРО-ЏИНС Охрид ДООЕЛ
Адреса на организацијата: ул. Трајче Трајчески бр.37, Охрид, Р. Северна Македонија
Опсег: Производство на текстил и текстилни
Назив на стандард: MKC EN ISO 9001:2015
Датум на издавање: 24.12.2019
Статус: Валиден