Статус на сертификатот

Јазик на сертификатот: Македонски
Број на сертификатот: КЦ-600К-05
БИЛД-ИНГ ДОО Скопје
Адреса на организацијата: Булевар АВНОЈ 64/5 Скопје, Р. Северна Македонија
Опсег: Градежништво и инженеринг
Назив на стандард: MKC EN ISO 9001:2015
Датум на издавање: 28.02.2020
Статус: Валиден