Статус на сертификатот

Јазик на сертификатот: Македонски
Број на сертификатот: КЦ-600К-13
ЕУРО ВИЗИФ ДООЕЛ
Адреса на организацијата: Бул.Борис Трајковски бр.214а, Кисела Вода Скопје, Р. Северна Македонија
Опсег: Трговија на големо и мало со електро и неелектро материјали
Назив на стандард: MKC EN ISO 9001:2015
Датум на издавање: 15.04.2020
Статус: Валиден