Статус на сертификатот

Јазик на сертификатот: Македонски
Број на сертификатот: КЦ-600К-14
ФЕРХАД ИМПЕКС ДООЕЛ
Адреса на организацијата: бул. Кочо Рацин 30/2-1 1000, Скопје - Аеродром Р. Северна Македонија
ОпсегСечење на вегетација и поткастрување на дрва
Назив на стандард: MKC EN ISO 9001:2015
Датум на издавање: 29.07.2020
Статус: Валиден