Статус на сертификатот

Јазик на сертификатот: Македонски
Број на сертификатот: КЦ-600К-17
ПАПИРОТИ ГРУП ДООЕЛ
Адреса на организацијата: бул. Иво Лола Рибар бр.132А, Скопје, Р. Северна Македонија
Опсег: Трговија на големо со хартиена амбалажа, училишен програм, пропагандно рекламни материјали, патен програм и самолепливи етикети
Назив на стандард: MKC EN ISO 9001:2015
Датум на издавање: 22.05.2020
Статус: Валиден