Статус на сертификатот

Јазик на сертификатот: Македонски
Број на сертификатот: КЦ-600К-21
АПЕКС ФОР ДООЕЛ
Адреса на организацијата: Коста Христовски бр. 108 Б/1, Скопје - Аеродром Р. Северна Македонија
Опсег: Превоз на патници во земјата и странство; хотелски, угостителски и конференциски услуги;организирани патувања и аранжмани; рент а кар услуги; поштенски услуги и поштенски пратки
Назив на стандард: MKC EN ISO 14001:2015
Датум на издавање: 01.10.2020
Статус: Валиден