Статус на сертификатот

Јазик на сертификатот: Македонски
Број на сертификатот: КЦ-600К-23
ГЕНЕКС КОМПАНИ ДООЕЛ
Адреса на организацијата: Георги Димитров 21/2-21, Скопје,  Р. Северна Македонија
Опсег: Производство на дрвена амбалажа 
Назив на стандард: MKC EN ISO 9001:2015
Датум на издавање: 07.08.2020
Статус: Повлечен