Јазик на сертификатот: Македонски
Број на сертификатот: КЦ-600К-24

Статус на сертификатот

ТАНЕ 2007
Адреса на организацијата: ул. Спас Банџов 9/5, 6000 Охрид, Р. Северна Македонија
Опсег: Градежништво: Изградба на станбени и нестанбени згради
Назив на стандард: MKC EN ISO 9001:2015
Датум на издавање: 01.07.2020
Статус: Валиден