Статус на сертификатот

Јазик на сертификатот: Македонски
Број на сертификатот: КЦ-600К-29
ББ БУС ТУРС ДООЕЛ Скопје
Адреса на организацијата: ул. Миладин Поповиќ бр.3А/7, Карпош, 1000 Скопје, Р. Северна Македонија
Опсег: Туризам: Превоз на патници во земјата и странство; Логистичка поддршка на настани.
Назив на стандард: MKC EN ISO 9001:2015
Датум на издавање: 20.09.2020
Статус: Валиден