Статус на сертификатот

Јазик на сертификатот: Македонски
Број на сертификатот: КЦ-600К-30
ФЕРХАД ИМПЕКС ДООЕЛ
Адреса на организацијата: Бул.Кочо Рацин бр.30/2-1 Центар, Скопје, Р. Северна Македонија
Опсег: Сечење на вегетација и поткастрување на дрва
Назив на стандард: MKC EN ISO 11681-2:2011/A1:2017, MKC EN ISO 11681-2:2012
Датум на издавање: 10.11.2020
Статус: Валиден