Статус на сертификатот

Јазик на сертификатот: Македонски
Број на сертификатот: КЦ-600К-34
МИНТ-ИНЖЕНЕРИНГ ДООЕЛ
Адреса на организацијата: ул.8 бр.42 Батинци, Студеничани Скопје, Р. Северна Македонија
Опсег: Градежништво; нискоградба.
Назив на стандард: MKC EN ISO 9001:2015
Датум на издавање: 12.03.2021
Статус: Валиден