Статус на сертификатот

Јазик на сертификатот: Македонски
Број на сертификатот: КЦ-600К-38
АКВА-ИНГ ДОО
Адреса на организацијата: ул.Пиринска бр.148/А-3 Штип, Р. Северна Македонија
Опсег: Инженерство.
Назив на стандард: MKC EN ISO 14001:2015
Датум на издавање: 01.04.2021
Статус: Валиден