Статус на сертификатот

Јазик на сертификатот: Македонски
Број на сертификатот: КЦ-600К-39
МУЦИ-М ТРАНС ДООЕЛ
Адреса на организацијата: ул.Ванчо Прке бр.12 Делчево, Р. Северна Македонија
Опсег: Транспорт; Градски и приградски патнички копнен транспорт.
Назив на стандард: MKC EN ISO 9001:2015
Датум на издавање: 01.04.2021
Статус: Валиден