Статус на сертификатот

Јазик на сертификатот: Македонски
Број на сертификатот: КЦ-600К-41
ЕН-КОНТ ДОО 
Адреса на организацијата: ул.Борис Сарафов бр.24 Ѓорче Петров, Скопје, Р. Северна Македонија
Опсег: Изведба на инсталација за греење, ладење, климатизација, вентилација водовод и канализација.
Назив на стандард: MKC EN ISO 9001:2015
Датум на издавање: 05.04.2021
Статус: Валиден