Статус на сертификатот

Јазик на сертификатот: Македонски
Број на сертификатот: КЦ-600К-45
АРХИ ПЛУС ИНЖЕНЕРИНГ ДОО
Адреса на организацијата: Петар Поп Арсов бр.45 Центар, Скопје Р. Северна Македонија
Опсег: Електроинсталатерски работи
Назив на стандард: MKC EN ISO 9001:2015
Датум на издавање: 04.06.2021
Статус: Валиден