Статус на сертификатот

Јазик на сертификатот: Македонски
Број на сертификатот: КЦ-600К-48
БАЛ-КОМЕРЦ ДОО
Адреса на организацијата: ул.14 бр.26 Бардовци, Карпош Скопје Р. Северна Македонија
Опсег: Товарен патен транспорт
Назив на стандард: MKC EN ISO 27001:2017
Датум на издавање: 07.06.2021
Статус: Невалиден