Статус на сертификатот

Јазик на сертификатот: Македонски
Број на сертификатот: КЦ-600К-54
САРА ТРЕНД ДООЕЛ
Адреса на организацијата: ул.Јане Сандански бр.63, Илинден Р. Северна Македонија
Опсег: Подготовка и послужување на храна
Назив на стандард: MKC EN ISO 22000:2018
Датум на издавање: 28.06.2021
Статус: Валиден