Статус на сертификатот

Јазик на сертификатот: Македонски
Број на сертификатот: КЦ-600К-57
БИОШИЛД ДОО Скопје
Адреса на организацијата: ул.Даме Груев 3/4-11 Центар, Скопје Р. Северна Македонија
Опсег:  Трговија со средства, апарати и системи за дезинфекција
Назив на стандард: MKC EN ISO 14001:2015
Датум на издавање: 19.08.2021
Статус: Валиден