Статус на сертификатот

Јазик на сертификатот: Македонски
Број на сертификатот: КЦ-7000К-01
ФЕРХАД ИМПЕКС ДООЕЛ
Адреса на организацијата: Бул.Кочо Рацин бр.30/2-1 Центар, Скопје, Р. Северна Македонија
Опсег: Сечење на вегетација и поткастрување на дрва
Назив на стандард: EN ISO 7000-2416
Датум на издавање: 25.09.2020
Статус: Валиден