Статус на сертификатот

Јазик на сертификатот: Македонски
Број на сертификат: 651-ЗГП-02-001
ЗЗ АГРОПРОИЗВОД
Адреса на организацијата: н.м. без уличен систем Рич, Струмица
Производствен погон: Каменолом Скрка (Рич-Белотино)
Назив на производ/стандард:
  • Агрегат за бетон МКС EN 12620+A1:2009 според Прилог 1
  • Aгрегат за битуменски мешавини и површински обработки за патишта и други сообраќајни површини МКС EN 13043:2006, МКС EN 13043:2006/AC:2006 според Прилог 2
  • Агрегат за неврзани и хидраулички врзани материјали , кои се користат во градежништвото и во изградба на патишта МКС EN 13242+A1:2009 според Прилог 3
Датум на издавање: 22.10.2018
Статус: Валиден