Статус на сертификатот

Јазик на сертификатот: Македонски
Број на сертификат: 651-ЗГП-03-002
Д.Г.Т ЖИКОЛ ДООЕЛ
Адреса на организацијата: ул. „Антон Панов“ бр.14, Струмица
Производствен погонМобилна бетонска база, локација: ПСОВ с. Мојанци, Кочани, Р. Македонија
Назив на производ/стандард: MKC EN 206:2014+A1:2017 Бетон – Спецификации, својства, производство и сообразност и СШ05, В3
Датум на издавање: 09.11.2018
Статус: Валиден/Фабриката не е активна