Статус на сертификатот

Јазик на сертификатот: Македонски
Број на сертификатот: 651-ЗГП-04-010
МЕХАНИЗАЦИЈА ДОО
Адреса на организацијата: ул. Илинденска бб с.Зрновци
Производствен погон: МЕХАНИЗАЦИЈА ДОО увоз-извоз с.Зрновци, Зрновци - Подружница с.Видовиште, Зрновци ул. Калчо Штерјов бб Видовиште
Назив на производ/стандард:
  • Агрегат за бетон МКС EN 12620+A1:2009 според Прилог 1
  • Агрегат за неврзани и хидраулички врзани материјали , кои се користат во градежништвото и во изградба на патишта МКС EN 13242+A1:2009 според Прилог 2
Датум на издавање: 28.01.2020
Статус: Повлечен