Статус на сертификатот

Јазик на сертификатот: Македонски
Број на сертификат: 651-ЗГП-06-003
ИЗГРАДБА КОМЕРЦ ДООЕЛ
Адреса на организацијата: Борис Трајковски бр. 141, Кисела Вода - Скопје
Производствен погон: СЕПАРАЦИЈА ЗА ПЕСОК ИДРИЗОВО / Идризово бр. 1, викано место Наово/Идризово, Гази Баба
Назив на производ/стандард: Агрегат за бетон МКС EN 12620+A1:2009 според Прилог 1
Датум на издавање: 25.01.2019
Статус: Валиден