Статус на сертификатот

Јазик на сертификатот: Македонски
Број на сертификатот: 651-ЗГП-07-012
ИНА ТРЕЈД ЛОТЕ
Адреса на организацијата: бул. Туристичка згр. Ремис 2/6, Охрид
Производствен погон: Подружница каменолом Тројаци, Прилеп, населено место без уличен систем Тројаци, Прилеп
Назив на производ/стандард: Aгрегат за битуменски мешавини и површински обработки за патишта и други сообраќајни површини МКС EN 13043:2006, МКС EN 13043:2006/AC:2006 според Прилог 2
Датум на издавање: 28.01.2020
Статус: Повлечен