Статус на сертификатот

Јазик на сертификатот: Македонски
Број на сертификатот: 651-ЗГП-07-013
ИНА ТРЕЈД ЛОТЕ
Адреса на организацијата: бул. Туристичка згр. Ремис 2/6, Охрид
Производствен погон: Подружница каменолом Тројаци, Прилеп, населено место без уличен систем Тројаци, Прилеп
Назив на производ/стандард: Агрегат за неврзани и хидраулички врзани материјали , кои се користат во градежништвото и во изградба на патишта МКС EN 13242+A1:2009 според Прилог 3
Датум на издавање: 28.01.2020
Статус: Повлечен