Статус на сертификатот

Јазик на сертификатот: Македонски
Број на сертификат: 651-ЗГП-13-008
КОНКРИТ СОЛУШН
Адреса на организацијата: с.Жабени, Битола, ул. А, бр. 1 Индустриска зона Жабени, Битола.
Производствен погон: КОНКРИТ СОЛУШН увоз-извоз с.Жабени, Битола, ул. А, бр. 1 Индустриска зона Жабени, Битола.

 

Назив на производ/стандард:

Бетон – Спецификации, својства, производство и сообразност MKC EN 206:2014+А1:2017

Бетон – Спецификации, својства, производство и сообразност – Правила за употреба на MKC EN 206:2014+А1:2017 МКС 1016:2018

СШ05, В.4 според Прилог

 

Датум на издавање: 17.01.2020

Статус: Повлечен