Статус на сертификатот

Јазик на сертификатот: Македонски
Број на сертификат: 651-ЗГП-15-006
Д.Г.Т. ЖИКОЛ ДООЕЛ
Адреса на организацијата: ул. „Антон Панов“ бр.14, Струмица
Производствен погон: Каменолом ТАТАРЛИ ЧУКА 2, Валандово
Назив на производ/стандард:
  • Агрегат за бетон МКС EN 12620+A1:2009 според Прилог 1
  • Aгрегат за битуменски мешавини и површински обработки за патишта и други сообраќајни површини МКС EN 13043:2006, МКС EN 13043:2006/AC:2006 според Прилог 2
  • Агрегат за неврзани и хидраулички врзани материјали , кои се користат во градежништвото и во изградба на патишта МКС EN 13242+A1:2009 според Прилог 3
Датум на издавање: 31.10.2019
Статус: Валиден