Статус на сертификатот

Јазик на сертификатот: Македонски
Број на сертификатот: 651-ЗГП-17-017
ЈЕФУТА-ИНЖЕНЕРИНГ
Адреса на организацијата: ул.Седек Костоски 52/А, Гостивар
Производствен погон: Каменолом и сепарација ЈЕФУТА ИНЖЕНЕРИНГ “КРАСТА” с.Вруток
Назив на производ/стандард:
  • Агрегат за бетон МКС EN 12620+A1:2009 според Прилог 1
  • Агрегат за неврзани и хидраулички врзани материјали , кои се користат во градежништвото и во изградба на патишта МКС EN 13242+A1:2009 според Прилог 2
Датум на издавање: 04.05.2020
Статус: Валиден