Статус на сертификатот

Јазик на сертификатот: Македонски
Број на сертификатот: 651-ЗГП-22-016
ПОБЕДА 
Адреса на организацијата: с.Ботун - Белчишта
Производствен погон: Каменолом ГАБЕР РАДИЊЕ с.Ново Село, општина Дебарца
Назив на производ/стандард: Агрегат за неврзани и хидраулички врзани материјали , кои се користат во градежништвото и во изградба на патишта МКС EN 13242+A1:2009 според Прилог 1
Датум на издавање: 28.02.2020
Статус: Повлечен