Статус на сертификатот

Јазик на сертификатот: Македонски
Број на сертификатот: 651-ЗГП-25-018
ФЛОРИДА ПРОЕКТ Флорим ДООЕЛ експорт-импорт Гостивар
Адреса на организацијата: ул. Боге Вељаноски бр.79, Гостивар, Р. Северна Македонија
Производствен погон: Бетонска база ФЛОРИДА ПРОЕКТ Флорим ДООЕЛ, ул.Боге Вељаноски бр.79, Гостивар
Назив на стандард: MKC EN 206:2014+A1:2017; MKC 1016:2018+A1:2020
Датум на издавање: 16.08.2021
Статус: Валиден