Статус на сертификатот

Јазик на сертификатот:

Број на сертификат:

КЦ-600К-01/FSMS

Македонски

ДАНИВО ДООЕЛ

Адреса на организацијата:

Опсег:

Назив на стандард:

Датум на издавање:

Статус:

ул.Никола Зафиров бр.27, Кочани, Р. Северна Македонија

Преработка, пакување и продажба на ориз

MKC EN ISO 2200:2018

01.03.2020

Валиден