top of page
Статус на сертификатот

Јазик на сертификатот:

Број на сертификат:

КЦ-600К-07

Македонски

БИЛД-ИНГ ДОО Скопје

Адреса на организацијата:

Опсег:

Назив на стандард:

Датум на издавање:

Статус:

Бул.АВНОЈ бр.64/5, Скопје

Градежништво и инженеринг

MKC ISO 45001:2018

28.02.2020

Повлечен

bottom of page