top of page
Статус на сертификатот

Јазик на сертификатот:

Број на сертификат:

КЦ-600К-102

Македонски

МН ИНЖИНЕРИНГ ЛАБОРАТОРИЈА Гостивар

Адреса на организацијата:

Опсег:

Назив на стандард:

Датум на издавање:

Статус:

ул.Никола Парапунов бр.33, Гостивар

Испитување на градежни материјали и производи

MKC EN ISO 9001:2015

24.02.2023

Валиден

bottom of page