top of page
Статус на сертификатот

Јазик на сертификатот:

Број на сертификат:

КЦ-600К-119

Македонски

ЕЛКОН КОНЕКШН ДООЕЛ Скопје

Адреса на организацијата:

Опсег:

Назив на стандард:

Датум на издавање:

Статус:

ул.Сердарот бр.108 - А, Кисела Вода

Изведба на јакострујни и слабострујни електрични инсталации

МКС EN ISO/IEC 27001:2017

01.09.2023

Валиден

bottom of page