top of page
Статус на сертификатот

Јазик на сертификатот:

Број на сертификат:

КЦ-600К-128

Македонски

А-ЗЕРО ДООЕЛ експорт-импорт Гостивар

Адреса на организацијата:

Опсег:

Назив на стандард:

Датум на издавање:

Статус:

ул.Питарница 1 бр.1А Гостивар

Инсталација и одржување на јавно осветлување, печатење и сообраќајна сигнализација

МКС ISO/IEC 20000-1:2021

02.10.2023

Валиден

bottom of page