top of page
Статус на сертификатот

Јазик на сертификатот:

Број на сертификат:

КЦ-600К-131

Македонски

КИЕЛ МАКЕДОНИЈА ДООЕЛ Желино

Адреса на организацијата:

Опсег:

Назив на стандард:

Датум на издавање:

Статус:

Ул.101 бр.6, Желино

Производство и продажба на системи за седишта за индустријата за железнички и комерцијални возила

МКС EN ISO 3834-2:2022

16.11.2023

Валиден

bottom of page