top of page
Статус на сертификатот

Јазик на сертификатот:

Број на сертификат:

КЦ-600К-29

Македонски

ББ БУС ТУРС ДООЕЛ

Адреса на организацијата:

Опсег:

Назив на стандард:

Датум на издавање:

Статус:

ул.Миладин Поповиќ бр.3А/7 Карпош, Скопје

Превоз на патници во земјата и странство, логистичка поддршка на настани

MKC EN ISO 9001:2015

01.12.2023

Валиден

bottom of page