top of page
Статус на сертификатот

Јазик на сертификатот:

Број на сертификат:

КЦ-600К-53

Македонски

ИНВЕСТИНГ ДООЕЛ

Адреса на организацијата:

Опсег:

Назив на стандард:

Датум на издавање:

Статус:

ул.Свети Спасо Радовишки бр.96, Радовиш

Инженерски услуги

MKC ISO 45001:2018

25.06.2021

Валиден

bottom of page