top of page
Статус на сертификатот

Јазик на сертификатот:

Број на сертификат:

КЦ-600К-76

Македонски

МАКАЛАРМ СЕРВИС ДООЕЛ

Адреса на организацијата:

Опсег:

Назив на стандард:

Датум на издавање:

Статус:

Ул.Тодор Александров бр.119/4, Скопје

Дизајн, инсталација и одржување на широк спектар на интегрирани технички системи: видеонадзор, аларми, контрола на пристап, софтвери за анализи, сензори, автоматски рампи, интегрирани системи, мрежи, технички мониторинг, централи, противпожарни системи.

МКС ISO/IEC 20000-1:2021

13.06.2022

Валиден

bottom of page