top of page
Статус на сертификатот

Јазик на сертификатот:

Број на сертификат:

КЦ-900-001-04/4-ЕMS

Македонски

ВЕРА-КОМЕРЦ 2011 ДООЕЛ с.Велешта, Струга

Адреса на организацијата:

Опсег:

Назив на стандард:

Датум на издавање:

Статус:

НАСЕЛЕНО МЕСТО БЕЗ УЛИЧЕН СИСТЕМ, ВЕЛЕШТА-СТРУГА

Искористување на шумите

MKC EN ISO 14001:2015

24.02.2023

Валиден

bottom of page