top of page
Статус на сертификатот

Јазик на сертификатот:

Број на сертификат:

651-ЗГП-03-002

Македонски

ЖИКОЛ - Мобилна бетонска база ПСОВ с.Мојанци, Кочани

Адреса на организацијата:

Опсег:

Назив на стандард:

Датум на издавање:

Статус:

ул.Антон Панов бр.14, Струмица

Бетони

МКС EN 206:2013+A2:2022, МКС 1016:2018+А1:2020

09.11.2018

Валиден (Фабриката не е активна)

bottom of page