top of page
Статус на сертификатот

Јазик на сертификатот:

Број на сертификат:

651-ЗГП-05-004

Македонски

БЕЛ БОР ЕЏО увоз-извоз ДООЕЛ, Бетонска база БЕЛ БОР ЕЏО

Адреса на организацијата:

Опсег:

Назив на стандард:

Датум на издавање:

Статус:

Населено место без уличен систем Дебреште, Долнени

Бетони

МКС EN 206:2013+A2:2022, МКС 1016:2018+А1:2020

12.07.2019

Валиден

bottom of page