top of page
Статус на сертификатот

Јазик на сертификатот:

Број на сертификат:

651-ЗГП-14-009

Македонски

НУР ТРАНС ДООЕЛ експорт-импорт с.Стримница

Адреса на организацијата:

Опсег:

Назив на стандард:

Датум на издавање:

Статус:

ул.101 бр.6 Стримница, Желино

Бетони

MKC EN 206:2014+A1:2017, MKC 1016:2018+A1:2020

27.01.2020

Повлечен

bottom of page