top of page
Статус на сертификатот

Јазик на сертификатот:

Број на сертификат:

651-ЗГП-44-033

Македонски

ЈО-ГО ТРАНСПОРТ
Сепарација локација Паликура

Адреса на организацијата:

Опсег:

Назив на стандард:

Датум на издавање:

Статус:

ул.Индустриска бр.37 Кавадарци

Агрегати за бетон

MKC EN 12620+А1:2009

14.06.2023

Валиден

bottom of page