top of page
Статус на сертификатот

Јазик на сертификатот:

Број на сертификат:

КЦ-600К-47

Македонски

АРХИ ПЛУС ИНЖЕНЕРИНГ ДОО

Адреса на организацијата:

Опсег:

Назив на стандард:

Датум на издавање:

Статус:

ул.Петар Поп Арсов бр.45 Центар, Скопје

Електроинсталатерски работи

MKC EN ISO 45001:2018

04.06.2021

Валиден

bottom of page