top of page

ISO/IEC 17065

СЕРТИФИКАЦИЈА НА ГРАДЕЖНИ ПРОИЗВОДИ

КОНТРОЛ ЦЕРТ е овластено тело од страна на Министерство за економија на РМ со број на решение УП 18-651 и акредитирано од страна на Институт за акредитација на РМ за сертификација на производи, процеси и услуги, a се бави со контрола на фабричко производство на градежните производи според Закон за градежни производи (,,Службен весник на Република Македонија'' бр. 104/15, 192/15, 53/16 и 120/18)  за систем на оцена 2+ со следниот опсег:

 • Агрегати за бетон согласно МКС EN 12620:+A1:2009

 • Агрегати за битуменски мешавини и површински обработки за патишта, аеродроми и други сообраќајни површини согласно МКС EN 13043:2006, МКС EN 13043:2006/AC:2006

 • Агрегати за неврзани и за хидраулички врзани материјали , кои се користат во градежништвото и во изградбата на патишта согласно МКС EN 13242+A1:2009

 • Делкан камен - Дел 1: Спецификација согласно МКС EN 13383-1:2006, МКС EN 13383-1:2006/AC:2006

 • Агрегати за железнички товар согласно МКС EN 13450:2006, МКС EN 13450:2006/AC:2006

 • Лесни агрегати согласно МКС EN 13055:2016

 • Малтерни маси согласно МКС EN 13139:2006, МКС EN 13139:2006/AC:2006

 • Бетон - Спецификации, својства, производство и сообразност согласно МКС EN 206:2014+A1:2017, МКС 1016:2018 и СШ 05, В2 

КОРИСТ ОД СЕРТИФИКАЦИЈА

 • усогласеност со законската регулатива

 • постигнување на лојалност кај корисниците;

 • зголемување на задоволството кај корисниците

 • уверување дека бараното ниво на квалитет е постигнато и се одржува;

 • зголемување на конкурентноста;

 • зголемување на работната способност и продуктивност;

 • зголемен профит како резултат на зголемена продуктивност;

 • рационално искористено време и ресурси;

 • оптимизација на постоечките процеси;

 • поголема конзистентност и следливост на производите и услугите;

 • значајно намалување на губитоците;

 • стекнување и/или зацврснување на работната доверба кај постоечките и потенцијални корисници;

 • зголемување на свеста кај вработените за квалитетот;

 • подобрување на интерните односи;

 • зголемување на потенцијалите кај вработените преку постојани обуки;

 • усогласеност со барањата на меѓународниот пазар;

 • меѓународна верификација на добра работна пракса;

bottom of page